Actisense NGX-1 NMEA 0183 Gateway w/PC (Bare Wires)